top of page

Verktygslåda social hållbarhet

I Face of Gällivares verktygslåda för social hållbarhet finner ni inspiration och resurser för arbetet med social hållbarhet. Verktygslådan är uppdelad i tolv ämnesområden som kan tas i valfri ordning. Respektive ämne innehåller textinformation, övningar och filmer som kan utgöra ett stöd i er verksamhetsutveckling. Syftet är att verktygslådan ska ge er stöd till att fortsätta reflektera kring dessa frågor och hålla arbetet levande.

Innan ni börjar med övningarna är det en fördel att sätta samtalsregler.

Förslag på dessa är:

  • Respektera varandras åsikter

  • Det som sägs i samtalet kring dessa frågor, som är av personlig karaktär, stannar mellan dem som deltagit

Lycka till!

Diskriminering

Vad innebär diskriminering? När handlar det om diskriminering och när handlar det om någonting annat? I detta avsnitt får du ta del av Face of Gällivares tips om hur du kan arbeta med diskriminering i din verksamhet.

Egen reflektion

Egen reflektion.

Grupptryck

Vill du diskutera frågor som berör grupptryck? I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare temat grupptryck och dess påverkan på oss som individer.

Inkludering

Vill du ha tips om hur du kan bli mer inkluderande i din verksamhet och på din arbetsplats? Face of Gällivare lyfter i detta avsnitt ämnet inkludering och vikten av att människor känner sig inkluderade; välkomna och uppskattade.

Jargong

Jargongen på en arbetsplats har stor betydelse för arbetsklimatet och därigenom också för såväl medarbetarnas hälsa som framgång på arbetsplatsen. I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare temat jargong och ett stöd för dig att reflektera och diskutera kring den jargong som eventuellt råder inom din verksamhet eller arbetsplats.

Jämlikhet och jämställdhet

Tillsammans behöver vi verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare jämlikhet och jämställdhet bland annat genom diskussionsfrågor och quiz.

Placeholder Image

Könsidentitet och könsuttryck

I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare könsidentitet och könsuttryck. Vad innebär respektive begrepp och vad kan innefattas i dessa?

Placeholder Image

Makt och härskartekniker

Vad är makt egentligen? Förekommer härskartekniker på er arbetsplats? Denna gång lyfter Face of Gällivare makt och härskartekniker.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är individens grundläggande fri- och rättigheter som inte kan fråntas någon. Rätten till rättigheterna. Denna gång dyker Face of Gällivare ned i de mänskliga rättigheter och vad dessa innebär för oss som individer.

Mångfald

I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare temat mångfald. Vi reflekterar bland annat kring vad mångfald innebär och på vilket sätt det kan berika arbetet och utvecklingen i en grupp.

Normer

Normer finns överallt och påverkar oss på olika sätt i olika sammanhang, ibland positivt och ibland negativt. Eftersom de skapas av oss människor kan vi förändra dem. Denna gång lyfter Face of Gällivare normer som tema för att bidra till att öka kunskap och medverka till förändring av begränsande normer.

Värderingar

De finns med och styr våra val, våra åsikter, attityder och handlingar. De ligger till grund för det vi som individer anser vara bra eller dåligt, gott eller ont, rätt eller fel. Värderingar är månadens tema med Face of Gällivare.

bottom of page