top of page

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är individens grundläggande fri- och rättigheter som inte kan fråntas någon. Rätten till rättigheterna. Denna gång dyker Face of Gällivare ned i de mänskliga rättigheter och vad dessa innebär för oss som individer.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är grundläggande fri-och rättigheter som alla individer har lika rätt till. De mänskliga rättigheterna ses som universella och kan inte fråntas någon. FN:s allmänna deklaration från 1948 reglerar dessa fri- och rättigheter vilka bland annat är följande, rätten till liv, åsikts- och religionsfrihet samt jämlikhet inför lagen. 


FN s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett dokument som fungerar som en global vägledning för frihet och jämlikhet, och som skyddar varje persons rättigheter över hela världen. Den består av 30 artiklar om friheter och rättigheter som tillhör oss alla och som ingen kan ta ifrån oss. Dessa rättigheter ligger fortfarande till grund för våra internationella lagar om mänskliga rättigheter. Det är det mest översatta dokumentet i hela världen. 


De 30 rättigheter och friheter som anges i den allmänna förklaringen inkluderar rätten att vara fri från tortyr, rätten till yttrandefrihet, rätten till utbildning och rätten att söka asyl. Det omfattar medborgerliga och politiska rättigheter, såsom rätten till liv, frihet och integritet. Det omfattar även ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, såsom rätten till social trygghet, hälsa och lämpliga bostäder oavsett kön, hudfärg, religion och annan trosuppfattning, eller andra egenskaper.


Individer har rättigheter och stater har skyldigheter men samtliga individer har även skyldigheter att respektera andra människors rättigheter. De mänskliga rättigheterna regleras i internationella traktater och konventioner som stater ratificerar och implementerar i sin nationella lagstiftning. Detta innebär att rättigheterna är av stor vikt att belysa och reflektera kring på likväl global som lokal nivå.Syftet med denna del är att ge möjlighet att reflektera kring innebörden av mänskliga rättigheter i dess helhet och dess allomfattande verkningsområden, från den globala nivån till oss som individer. 


FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Uppgifter


1. Titta på filmen 

Vad är Mänskliga Rättigheter? från Amnesty International Sweden som övergripande förklarar vad de mänskliga rättigheterna är.
2. Diskutera


  • Reflektera kring de mänskliga rättigheterna, vad betyder dessa för dig?

  • Du finner säkerligen flertalet artiklar i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna som du upplever inte tillgodoses. Välj ut ett par stycken som du anser vara viktiga för just dig att reflektera och fundera kring. 
3. Titta på filmen

Mänskliga Rättigheterna på 2 minuter
4. Diskutera

  • Kränks mänskliga rättigheter i Sverige idag?

  • Hur i så fall? 

  • Kränks mänskliga rättigheter i Gällivare idag?

  • Hur i så fall? 5. Lyssna

 Filosofiska rummets poddavsnitt Rätten till rättigheterna- de mänskliga och medborgerliga


Källhänvisning

  • UNRIC.org

  • Amnesty.seMänskliga rättigheter

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page