top of page

Grupptryck

Vill du diskutera frågor som berör grupptryck? I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare temat grupptryck och dess påverkan på oss som individer.

Grupptryck

Grupptryck är det sociala trycket som människor kan använda för att påverka andra individer. Det kan vara en negativ påverkan från gruppen men det kan även vara en positiv påverkan. 


Människan är en social varelse som ofta identifierar sig själv genom andra medmänniskor. Grupper finns överallt omkring oss och grupptrycket som fenomen har funnits sedan urminnes tider, då gruppen var av största vikt för den enskilda människan för att kunna överleva. 


Människor utövar ständigt både medvetet och omedvetet, kontroll gentemot varandra. I socialpsykologiska experiment har det visat sig att individen kan gå mycket långt för att inte stöta sig med gruppen och även omformar sina beteenden efter gruppens vilja, då gruppen är viktig för en känsla av identitet, tillhörighet och trygghet.


När individer i en grupp blir allt mer lika till följd av grupptryck kallar vi det för konformitet. Konformitet innebär att en individ anpassar sig till en grupp för att passa in. Om toleransen för avvikande beteenden är liten i gruppen och den sociala kontrollen är stark blir graden av konformitet hög. Detta kan bero på normsystem eller starka auktoriteter (personer som har makt och inflytande över andra) som skapar socialt grupptryck. 


Konformitetsteorin är en socialpsykologisk teori - ett perspektiv som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och hur de påverkas av varandra. Forskning visar på ett övertygande sätt att de flesta av oss är socialt anpassliga och beredda att ge avkall på vår moral och våra principer om vi utsätts för socialt tryck. 


Men motsatsen gäller också - grupper kan lyfta individer att prestera över sin förmåga och att samarbeta och hjälpa andra inom arbetsgruppen. Det finns också forskningsstöd som visar på den konstruktiva sidan av grupptryck. T ex visar forskning att välfungerande team är mätbart mer produktiva och effektiva än arbetsgrupper som domineras av otrygghet eller konflikter som inte är genomarbetade. I välfungerande team kan individer utvecklas och använda sin potential.Syftet med denna del är att diskutera begreppet grupptryck och förstå dess inverkan på oss människor.


Uppgifter 


1. Titta på filmen  

Brain Games Conformity Waiting Room av Integration team. 


1.a Diskutera

 • Detta kan ses som en överdriven händelse, men vilka situationer där grupptryck sker kan du se i din omgivning? 
2. Diskutera

 • Kan vi se situationer av grupptryck i våra arbetsuppgifter? När? Är dessa situationer till fördel eller till nackdel? 

 • Hur kan vi undvika att falla för grupptrycket?

 • Kan grupptryck vara positivt? I vilken situation? 

 • Har du och dina kollegor förutsättningar att stärka varandra i arbetet? 

 • Kan teamstärkande aktiviteter vara något för er? Brainstorma vilka aktiviteter som skulle kunna stärka er.
3. Titta på filmerna 


3.a. Diskutera

 • Tänk på ett tillfälle när du följt gruppens handlingar, istället för dina egna. Hur stod sig handlingarna mot dina värderingar? 

 • Har du varit med om att personer gjort/sagt saker på jobbet/i organisationen som du känt inte varit okej? 

 • Hur bemötte du det eller hur skulle du kunna ha bemött det (om du inte gjorde det)? 

 • Fundera ut olika sätt att hantera situationen på.Källhänvisning

 • Forskning.se

 • Tankvart.com

 • Lattattlara.se

 • Missinglinks.se

Grupptryck

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page