top of page

Diskriminering

Vad innebär diskriminering? När handlar det om diskriminering och när handlar det om någonting annat? I detta avsnitt får du ta del av Face of Gällivares tips om hur du kan arbeta med diskriminering i din verksamhet.

Diskriminering

Diskriminering utgår från sju olika diskrimineringsgrunder. För att det ska handla om diskriminering krävs det att det sker i en maktsituation, t.ex. en lärare gentemot en elev, en arbetsgivare gentemot en anställd eller en läkare gentemot en patient. En kränkning mot en annan individ är inte alltid diskriminering i dess lagstadgade bemärkelse även om det är otrevligt.


Syftet med denna del är att öka kunskap om vad diskriminering innebär och vad skillnaden är mellan kränkning och den definition som diskrimineringslagen reglerar. 


Ytterst är diskriminering ett lagbrott. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna:


 • Kön

 • Könsöverskridande identitet eller uttryck

 • Etnisk tillhörighet

 • Religion eller annan trosuppfattning

 • Funktionsnedsättning

 • Sexuell läggning

 • ÅlderFörbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen utan även arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal. Förbudet mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen.
Uppgifter1. Titta på filmen

Det finns en lag som förbjuder diskriminering av Diskrimineringsombudsmannen DO. 


2. Diskutera

Vilka av nedanstående exempel ligger till grund för diskriminering? 

Har någon i gruppen varit med om någon liknande situation? Eller vet ni någon som har varit med om någon liknande situation? Exempel

 • En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön. 

 • En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländsktklingande namn och kallar därför inte hen till intervju. 

 • En anställd söker en högre tjänst i företaget men får inte tjänsten och det har samband med att hen använder rullstol.

 • En provanställning avbryts när arbetsgivaren får veta att den anställda är gravid. 

 • En arbetsgivare vägrar att förstärka belysningen för en anställd som har en synnedsättning.3. Titta på filmen

Hur tillgänglig är din arbetsplats? (Ny på jobbet) av Diskrimineringsombudsmannen DO. 


Att börja nytt jobb är både spännande och utmanande, men för några kan det innebära en extra utmaning. Ibland finns det hinder i omgivningen eller i organisationen som försvårar. 


3.a. Diskutera

 • Hur ser det ur på er arbetsplats?4. Titta på filmen

Hur tillgänglig är din verksamhet? (På restaurangen) av Diskrimineringsombudsmannen DO. 

Att gå på restaurang, ta en fika eller handla kan vara en självklarhet för många, men inte för alla. Ibland finns det hinder som försvårar eller gör det omöjligt. 


4.a. Diskutera 

 • Hur ser det ur i er verksamhet?

 • I vilka situationer skulle diskriminering kunna ske och i så fall på vilket sätt? 

 • Hur kan dessa situationer förebyggas?5. Likabehandlingsplan

Finns det en likabehandlingsplan, eller rutiner i annan form för att motverka diskriminering och kränkande behandling, i verksamheten? 

 • Om inte, påbörja arbetet med att skapa en. för att veta vad som ska ingå i den finns det bra material på sidan i länken nedan under "läs mer".

 • Finns det en, läs den och utvärdera den.

 • Hur fungerar den?

 • Lever ni upp till den, och på vilket sätt?

 • Hänger den ihop med de värderingar som ni satt upp för verksamheten? På vilket sätt märks det i vardagen? Vilka arbetsuppgifter syns den i?


Läs mer

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier -Utdrag ur DiskrimineringslagenTitta vidare

Det här är diskriminering  av DiskrimineringsOmbudsmannen


Det här får kvinnor höra efter ett sexuellt övergrepp   En kortfilm om 4 kvinnor och deras historia om hur de blivit bemötta.
Källhänvisning

 • Do.se


Diskriminering

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page