top of page

Mångfald

I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare temat mångfald. Vi reflekterar bland annat kring vad mångfald innebär och på vilket sätt det kan berika arbetet och utvecklingen i en grupp.

Mångfald

Mångfald handlar om att ha en blandning av talanger, likheter och olikheter - saker som gör varje människa unik. 


Och mångfald är mer än en fråga om kön, ursprung, ålder, klass, sexuell läggning och fysisk förmåga. Det handlar även om våra inre egenskaper utifrån våra erfarenheter, färdigheter och kunskaper som vi bär med oss genom livet, det som individer kan bidra med utifrån sina specifika egenskaper, sitt sätt att tillföra något ytterligare till gruppen. 


Syftet med denna del är att skapa reflektion kring mångfald och hur detta kan berika arbetet.


En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Mångfald av olikheter gör att man utifrån sin bakgrund (etnicitet, ålder, kön, namn, religion, sexuell läggning, bostadsort, lärosäte, klass och funktionalitet), och kompetens (erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation) resulterar i att man tänker på olika sätt utifrån olika perspektiv i en grupp och kan utföra arbetsuppgifter på olika och nya sätt.Uppgifter1. Övningen "GEMET"

Gör övningen tillsammans.


Gemet: ”Vad kan ett gem användas till?” 


Du får tre minuter på dig att skriva ned alla olika användningsområden som du kommer på att ett gem kan användas till. 


Efter tre minuter har gått, kan ni alla räkna hur många användsområden ni har kommit på. 

Därefter får alla en efter en berätta vad ni har kommit på, alla nya unika användningsområden samlas upp och skrivs ner på en synbar lista t.ex. whiteboardtavla. 


Syftet är att påvisa att som ensam individ kan vissa idéer komma upp, men att tillsammans kan vi komma på fler olika lösningar, vilket visar att en mångfald gynnar problemlösning.


2. Läs artikeln

Susanna Israelsson och Nikolai Äystö i Facing Gällivare Magasin


2.a. Diskutera

  • På vilket sätt uttrycker sig mångfald i artikeln? 

  • Varför mångfald är viktig för dig som person, för verksamheten och för samhället? 3. Övning "Isberget"


Olikheterna som vi nyss nämnde som bidrar till mångfald kan till exempel vara saker som finns ovan ytan – saker vi ser. Till exempel vilket kön vi har, vår ålder, eller vår etniska bakgrund. Det kan också vara sådant som finns under ytan – sådant vi inte ser. Till exempel kulturell bakgrund, klass, sexuell läggning, våra värderingar, intressen och erfarenheter – vad man har varit med om.Titta på bilden på Isberget nedan och fundera på frågorna individuellt

  • Hur ser ditt isberg ut nu? 

  • Vad är synligt? 

  • Vad är osynligt? 

  • Vilka erfarenheter har format dig? 

  • Hur kommer det sig att ditt isberg ser ut som det gör? Härled bakåt i tiden. 

  • Vad skulle hända hos er om fler hade olika isberg?Dela gärna tankar, reflektioner och insikter med varandra i gruppen efter den individuella reflektionen kring isberget.


Vad innebär kännedomen om att vi alla bär på saker som inte är synliga men som påverkar oss, alltså att vi inte alltid känner till vad någon annan har i sitt isberg?Källhänvisning

  • Regeringen.se

  • Ledarna.se

Mångfald

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page