top of page

Jämlikhet och jämställdhet

Tillsammans behöver vi verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. I detta avsnitt lyfter Face of Gällivare jämlikhet och jämställdhet bland annat genom diskussionsfrågor och quiz.

Jämlikhet och jämställdhet

Kort beskrivet är jämlikhet en social konstruktion som innefattar att alla människor inom en arbetsgrupp, samhälle eller internationellt har samma status, respekt och att alla har samma värde oavsett social-, ekonomisk-, och eller politisk bakgrund. Begreppet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och utgår från alla människors lika värde.


Jämlikhet innebär att alla människor, oavsett vilka vi är, har samma värde och rättigheter. I Sverige innebär detta att alla invånare ska ha tillgång till likvärdig vård, skola, socialförsäkringar och omsorg oavsett storleken på ens plånbok eller vilken familj du föds in i.


Vi ska alla ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden och detta ska inte påverkas av ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Jämlikhetsbegreppet kopplar således till diskrimineringsgrunderna. Jämlikhet och jämställdhet flyter ibland ihop. Ett enkelt sätt att skilja dem åt är att se jämlikhet som ett paraply, som innefattar alla diskrimineringsgrunderna, varav ett av dem är kön och är det som jämställdhet specifikt handlar om.


Hur ser det då ut med jämlikheten i Sverige idag? Sedan 90-talet har inkomstklyftorna mellan invånare ökat snabbare i Sverige än i något annat västland. Till exempel är Sverige det minst ekonomiskt jämlika landet i Norden. Men trenden av ojämlikhet finns tyvärr i fler länder. Stora klyftor leder exempelvis till sämre hälsa (såväl fysisk som psykisk), högre kriminalitet, sämre ekonomisk utveckling och hos barn kan det handla om sämre välbefinnande och sämre studieresultat. 


De mest utsatta grupperna i samhället är de som drabbas mest av ojämlikheten, men alla drabbas på något sätt. Ojämlikheten ökar även beroende på var i landet du bor, klyftorna mellan kommuner blir större. Särskilt stor är ökningen mellan storstadskommuner och glesbygdskommuner. Precis som att människor har olika förutsättningar, har även geografiska platser det, det kan handla om tillgången till vård, skola och samhällsservice.


I ett jämlikt samhälle minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. 


När det gäller jämställdhet i Sverige har regeringen fastställt ett övergripande mål för jämställdhetsarbetet; kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utöver detta har man fastställt sex delmål som du kan läsa mer om här. 


Jämställdhet betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. Att det ska vara en jämn fördelning av makt, inflytande, lika villkor och möjlighet att utveckla sina färdigheter och intressen. Kvinnor och män ska ha lika möjlighet till ekonomiskt oberoende, dela ansvar för hem och barn samt uppleva frihet från könsrelaterat våld. 


Som du kanske noterat så utgår jämställdhet ofta från tvåkönsnormen, alltså mellan kvinnor och män. Men det finns många som inte känner sig hemma i någon av dessa kategorier, eller på olika sätt identifierar sig med båda. 


Syftet med denna del är att kunna se jämlikhet och jämställdhet ur fler perspektiv för att förstå att det är en fråga som berör oss alla, på olika sätt. Vi önskar också ge möjlighet att se det ur ett lokalt perspektiv genom de artiklar som Face of Gällivare har publicerat.


Uppgifter


1. Titta på filmen

Upp till kamp för männen

Tankarna i denna film kommer från journalisten Emma Leijnse som skrivit boken 'Fördel kvinna! Den tysta utbildningsrevolutionen'. Där undersöker hon hur världen och samhället förändras när kvinnor allt mer dominerar universitets- och högskoleutbildningar. Hon sätter även fingret på varför jämställdhet gynnar alla i samhället.


1.a. Diskutera

 • Vilka tankar ger filmen? 

 • Kan ni koppla något av resonemanget till samhället Gällivare kommun?2. Läs artikeln  

Erika Jannok från Facing Gällivare Magasin3. Fundera

 • På vilket sätt kan ojämlikheter uppstå? 

 • På vilket sätt kan det främjas? 

 • Kan du se liknande situationer kring o-/jämlikhet? Vilka och hur?4. Läs artikeln 

Gruvarbetarna  från Facing Gällivare Magasin5. Diskutera

 • Vilka förändringar har gruvorna sedan år 2000 behövt göra för att kvinnor också ska känna sig inkluderade i industrin? 

 • Hur ser det ut på er arbetsplats? 

 • Finns det lika villkor för att alla individer ska kunna utföra arbetet hos er? 

 • Behöver ni göra någon förändring för att fler individer ska känna sig välkomna?


6. Quiz

Quiz -hur jämställt är ert föräldraskap7. Titta på filmen

Ted Talk: Faran med en enda berättelse  TED Talk med Chimamanda Ngozi Adichie

 • Vilka tankar gav filmen?

Källhänvisning

 • Av.se 

 • Ledarna.se

 • Informationsverige.se

Jämlikhet och jämställdhet

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page