top of page

Normer

Normer finns överallt och påverkar oss på olika sätt i olika sammanhang, ibland positivt och ibland negativt. Eftersom de skapas av oss människor kan vi förändra dem. Denna gång lyfter Face of Gällivare normer som tema för att bidra till att öka kunskap och medverka till förändring av begränsande normer.

Normer

Normer är föreställningar, idéer, ideal och oskrivna regler som formar oss människor och reglerar hur vi förväntas bete oss, se ut och vara i olika sammanhang. De beskriver vad som anses vara normalt i ett specifikt sammanhang, sätter ramar och är till viss del en förutsättning för att vi ska fungera tillsammans.


Men normer uppstår inte av sig själva. De skapas av oss människor och därigenom kan vi också ifrågasätta och förändra dem.


Syftet med denna del är öka medvetenheten kring normer och hur de påverkar oss samt hur vi som individer och grupp kan påverka normerna.


Normer är en social konstruktion som bestämmer hur saker ska göras. Normer styr vår vardag och är det som hjälper oss att veta hur vi ska bete oss mot varandra, det är som en uppsättning överenskommelser som vi skapat tillsammans mer eller mindre medvetet. Det finns normer för hur vi hälsar på varandra, hur vi beter oss när vi besöker varandra, vad vi pratar om, hur vi klär oss, etc. Normer kan även förklaras som tyst kunskap, det vi inte säger men ändå förhåller oss till. Normer finns överallt, i alla olika sammanhang där människor rör sig. De ser dock inte likadana ut överallt utan förändras och är olika beroende på kultur, tid och var man befinner sig i världen.I många fall kan normer vara något positivt, till exempel skapa ordning. Ett exempel är att vi står i kö till kassan i mataffären. När någon bryter mot denna oskrivna regel och går före i kön blir det oordning för de som väntar. Den som bryter mot normen kan känna att den har gjort fel utan att veta varför. De flesta normer anpassar vi oss till automatiskt, exempelvis reflekterar de flesta av oss inte över att det förväntas av oss att vi ställer oss i kö, vi bara gör det utan att tänka på det. Eftersom det här med att ställa sig i kö är en så stark norm som sitter i ryggraden på många av oss är det viktigt att komma ihåg att det är just en norm, en oskriven regel. För den som inte är uppvuxen med den här normen eller den som har svårt att uppfatta osynliga koder kommer det här inte naturligt. För som sagt, normer ser inte likadana ut överallt.Andra normer, t ex de som rör utseende, språk eller sexualitet kan påverka negativt, genom att de leder till dåligt bemötande eller diskriminering för de som inte passar in i normen. Detta kan både ske medvetet och omedvetet. I många fall är det omedvetet. Så länge du inte upplever att du går utanför normen är du ofta en del av den. Det kan också vara svårt att veta vad som är norm när man är återskapare av normen.


Vi blir alla påverkade av normer om kön, hudfärg, funktionsnedsättning, sexualitet, ålder och religion. Normer gör att vi ofta föreställer oss hur en person ska vara utifrån personens grupptillhörighet.En viktig sak att ta med sig är att så länge ingen bryter mot normerna så är de osynliga. Det är först när någon inte gör som vi förväntar oss som vi ser normen. Till exempel stå i kö.


Baksidan med normer är att de blir synliga när någon avviker och kan ha med diskriminering och makt att göra. Det kan till exempel handla om att alltid förutsätta att människor är heterosexuella, kan höra, att män har en medfödd talang för att borra upp hyllor, att kvinnor är bättre föräldrar eller vad det nu kan vara. Det är till exempel skillnad på vilka normer och föreställningar det finns om en person som kan gå och om en person som sitter i rullstol.

Människor som passar in normen blir accepterade, får fler möjligheter och mer makt att påverka samhället och sitt eget liv. Personer som inte passar in i normen riskerar att bli sämre behandlade, trakasserade och diskriminerade.Vi människor skapar normer. Genom att bli medvetna om de normer som begränsar oss kan vi förändra dem så att fler människor kan passa in i gruppen, arbetsplatsen och i samhället. Ofta tar normer tid att förändra, men det går. De behöver synliggöras och ifrågasättas, ofta för att vi överhuvudtaget skall reflektera över vad som är en norm eller inte.Uppgifter


1. Diskutera

 • Vilka normer upplever ni finns omkring er, privat och i arbetet? Vilka av dem är positiva? Vilka är negativa (begränsande)?

 • Hur kommer det sig att ni gör si eller så i olika situationer?

 • Vad finns det för outtalade föreställningar inom verksamheten?

 • När riskerar du/ni att exkludera människor i dina/era arbetsuppgifter? Hur fungerar till exempel er verksamhet för de som har avvikande religiösa värderingar, könsöverskridande identitet eller inte kan svenska så bra?

 • Hur kan ni som individer vända på perspektiv och låta så många som möjligt bidra med erfarenheter i  beslut?

 • Vad kan ni som enskilda individer (både privat och på arbetsplatsen) göra för att inte sprida vidare och befästa begränsande normer?

 • När upplever ni som individer att ni bryter mot normer eller undviker att göra något för att inte bryta en norm?2. Titta på filmen

En film om normer för killar och män  av SKR Jämställdhet.3. Diskutera

 • Vad finns det för oskrivna regler i de grupper du tillhör?

 • Vilka normer såg du?

 • Vilka normer ska en man respektive kvinna leva upp till i vårt samhälle?4. Titta på filmen

 Tillgänglighet  av Myndigheten för delaktighet.
5. Diskutera

 • Vilka normer kopplat till funktionsförmåga finns hos oss? För anställda/kunder/besökare? Tänk på alltifrån fysisk funktionsförmåga till psykiska eller kognitiva nedsättningar.

 • Vad förväntas man kunna?

 • Hur förväntas man ta sig fram och fungera?

 • På vilket sätt begränsas funktionsnormen för andra som utesluts av den?6. Titta på filmen

Inkluderande idrott: Mansnormen av SISU Idrottsutbildarna.7. Spela normbingo

Normbingo


Källhänvisning

 • Folkhalsomyndigheten.se

 • Skr.se

 • Motivation.se

 • Lasupp.nu


Normer

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page