top of page

Värderingar

De finns med och styr våra val, våra åsikter, attityder och handlingar. De ligger till grund för det vi som individer anser vara bra eller dåligt, gott eller ont, rätt eller fel. Värderingar är månadens tema med Face of Gällivare.

Värderingar

Värderingar är djupt rotade i oss och speglar vad vi tycker är värdefullt, vad som är viktigt eller oviktigt för oss, vad vi tycker är bra eller dåligt, gott eller ont, rätt eller fel osv. De kan liknas vid en inre kompass, ibland kallad för magkänsla, som pekar oss i rätt riktning och hjälper oss att göra medvetna och aktiva val i enlighet med det vi värdesätter.


Värderingar hänger nödvändigtvis inte ihop med vad som är rätt och riktigt enligt lag. De är grundläggande ställningstaganden till sådant som är av betydelse för våra känsloreaktioner, vår livs- och samhällsuppfattning samt våra handlingar. Genom att känna till sina värderingar ökar medvetenheten om varför vi gör som vi gör eller känner som vi känner, samt ökar möjligheten att agera i enlighet med dessa. De påverkar också våra attityder och beteenden och på så sätt de val vi väljer att göra.Värderingar ändras inte så lätt precis som ett ankare på ett stort fartyg som är tungt och svårt att rubba. Dock ändras våra värderingar ibland under livets gång utifrån erfarenheter, upplevelser, insikter eller annat som gör att vi omvärderar vad som är värdefullt, viktigt, rätt eller riktigt. Vi kan ju naturligtvis när som helst reflektera kring och granska våra värderingar samt utvärdera om de fortfarande är aktuella för oss eller om det är så att vi värderar saker och ting annorlunda. 


Syftet med denna del är att möjliggöra reflektion kring värderingar och beteenden kopplade till dessa, samt att öka medvetenhet kring hur individuella värderingar och organisationens värderingar hänger ihop. 
Beroende på värderingar kan man se att arbetsuppgifter utförs på olika sätt beroende på vad individer värderar högt och vilka beteenden som uttrycks. Vi kan exempelvis se skillnad på om någon prioriterar noggrannhet medan kollegan prioriterar spontanitet.  


Arbetsplatser med fungerande värderingar är mer attraktiva, har enklare att rekrytera och behålla rätt personal. Det spelar ingen roll vilka nedtecknade värderingar ett företag har, om det inte är så att de som jobbar ger uttryck för värderingarna genom sitt sätt att vara mot varandra. Om man på en arbetsplats pratar nedvärderande om ett kön så är det den kulturen som råder, även om ledningen pratar sig varm om jämställdhet i företaget. 


Uppgifter


1. Övning - Personliga värderingar

I denna övning ska ni få utforska och reflektera kring era individuella värderingar. Att förstå sina egna värderingar handlar om att få klarhet i vad som är viktigast för oss i livet. Kännedomen om dina värderingar kan du använda till att göra konsekventa val och agera beslutsamt. 


En fråga som är genomgående vid denna övning är: "Vad i livet är verkligen viktigt för mig?"


Försök att hitta ord som sammanfattar det du tänker är viktigt; exempelvis om du tänker att det är mycket viktigt för dig "att ha en framgångsrik karriär" ringa då in ordet "framgång". 


Om en värdering får plats på din lista, betyder det att den är viktig för dig. Genom att medvetet prioritera dina värderingar kommer du att kunna få hjälp av dem när du fattar beslut i framtiden. Om du, tex har kommit fram till att det absolut viktigaste för dig här i livet är att få uppleva äventyr, kommer det att vara lättare för dig att säga nej till de saker som rör dig bort från äventyren.

 

Gör så här: 

I dokumentet Utskrivbar PDF  finns en mängd ord. Du kan välja mellan att skriva ut alla orden eller anteckna på ett eget papper.


 1.  Om du har skrivit ut: Börja med att kryssa över de saker som inte är viktiga för dig. Gå sedan igenom listan igen och ringa in de saker som du känner är mycket viktiga för dig. Om du antecknar på eget papper, skriv ner de saker som du känner är mycket viktiga för dig. Ett tips är att inte "tänka" för mycket utan ganska snabbt arbeta igenom orden.

 2. Granska de saker du ringat in/skrivit ner; det är de mycket viktiga sakerna i ditt liv. 

 3. Fundera; vilken av dessa värderingar är verkligen den viktigaste för mig i livet? Om jag endast kunde tillgodose en av dessa värderingar, vilken skulle det vara?Försök sedan hitta den näst viktigaste och så vidare, tills du har sorterat hela listan utefter prioritetsordning.

 4. Prioritera din lista genom att rangordna dina 10 främsta värderingar så att det viktigaste kommer först.

 5. Upplever du att det är lätt eller svårt att leva i enlighet med dina värderingar?Denna övning syftar framförallt till att var och en ska få reflektera kring sig själva, för sig själv. Dela gärna tankar och reflektioner med varandra i gruppen efter övningen, utan tvång för att dela med sig av sina svar. Det kan dock vara intressant att prata om insikter etc. 


2. Diskutera

Samtal i mindre grupper kring frågeställningarna:


 • Finns en värdegrund som styr verksamheten eller värdeord som ni arbetar efter? 

 • Vilka värderingar upplever ni finns på arbetsplatsen / inom organisationen idag? Är det de värderingar som finns officiellt? Till er hjälp har ni orden/meningarna på bilden längre ner.

 • Vilken betydelse har värderingar för verksamheten och på vilket sätt hjälper de er i ert arbete? 

 • På vilket sätt driver de befintliga värderingarna er framåt och finns det behov av att förändra någon eller några av de befintliga värderingarna?

 • Vilka värderingar stämmer överens/stämmer inte överens med verksamheten idag? 

 • Vilka värderingar skulle ni önska fanns?

 • Vilka vill ni lägga till och vilka vill ni ta bort? 

 • Stämmer verksamhetens värderingar överens med dina personliga värderingar? – När går de emot varandra?

Ta sedan del av tankarna och det som kommit fram i grupperna i helgrupp. 


3. Diskutera

 • Vad har verksamheten för mål? Är de kända för medarbetarna?

 • Hur ser strategi och verksamhetsplan ut? Vad finns det som styr arbetet? 


Källhänvisning

 • Av.se

 • Salutogen kultur - från värdegrund till verksamhetsnytta av Anders Hanson.

 • Organisationskultur och ledning av Mats Alvesson

 • DO.se 


Värderingar

Om Face of Gällivare
Face of Gällivare är ett samhällsprojekt som arbetar för inkludering, jämlikhet, mångfald och attitydförändring i Gällivare kommun. Projektet finansieras av Leader Polaris, Gällivare kommun, LKAB, Boliden Aitik, Sparbanken Nord och Region Norrbotten. 

bottom of page